Още рецепти » Тревата – това зелено чудо

 Тревата – това зелено чудо

Наричат тревата коса на земята и едва ли има по-силно и по-вярно определение от това. Нейните владения в природата тръгват от морския бряг и от леговищата на реките и се извисяват до пустия свят на скалите по планинските зъбери и само отсъствието на тревата в един пейзаж може да ни даде представа какъв всемогъщ диригент на природата е тя. Тревата е най-всеобхватният представител на връзката ни с природната среда във все по-урбанизиращият се свят, тя е първата спасителна ръка там, където е нанесло поражения пренебрежителното екологично мислене, като се започне от цели географски райони и се стигне до обикновения дом.

Но, разбира се, ние нямаме време да косим и поливаме в продължение на три века, за да постигнем съвършенството на "своята трева", както гласи популярната английска рецепта. Това обаче съвсем не отменя нуждата от къртовски труд и значителни средства, които да осигурят елитна трева в нашия двор. И в тази връзка в следващите редове, без претенции за изчерпателност и нови научни открития, ще се опитам да систематизирам най-важните моменти, свързани с изграждането и най-вече с поддържането на една истински добра трева, продиктувани преди всичко от опита и практиката.

Подготовката на почвата има голямо значение

За пълната обработка на почвата само ще напомним, че при изграждането на спортни терени пълната обработка на почвата се извършва на 50-60 см дълбочина. При направата на терени от парков тип и в дворните градини почвата се обработва с мотокултиватор на дълбочина 20-30 см. По-съществен при предсеитбената обработка е въпросът за подобряването на хранителния режим на почвите, тяхната структура и водно-физичните им свойства. Най-доброто средство за тази цел си остава внасянето на добре прегорял оборски тор заедно със суперфосфат. Това спомага за постигането на дълготраен хумус, усилва се затоплянето на почвата и се подобряват трайно нейната струкура и влажност. Но наред с всички тези предимства оборският тор има и един много съществен недостатък - спящите семена на плевели в него, които впоследствие са истински бич за тревното насаждение. Практически е невъзможно да бъдат елиминирани, освен ако не се третират неколкократно с тотален хербицид.

Другата възможност

Алтернативен вариант, за да избегнете всички тези неприятности, е при първоначалната обработка на почвата да се внесат комбинирани N P K торове (N P K – 15 15 15). Те се внасят при пълната обработка на почвата в норма:

• 20-30 кг/дка – за екстензивно подържани терени
• 35-40 кг/дка – за интензивно подържани терени

Тревните смески са доказани лидери

Въпросът "Чист вид или смеска" не се нуждае от коментар. Засяването с един вид крие очевидни рискове поради повишените изисквания на този род насаждения и специалистите добре знаят това. Предимствата на тревните смески са всеизвестни и доказани от практиката - различната бързина на растеж дава и първоначален ефект, и осигурява дълговечността на тревния чим. Постига се пълноценно използване на възможностите на почвата. Чимът е с по-голяма екопластичност, жизненост и устойчивост и по-бързо се приспособява към условията на растеж. Постига се равномерно склопен, конкурентоспособен и плътен чим благодарение на различните жизнени форми, които взаимно се допълват, без да се потискат. Употребата на подходящи тревни смески е една от главните и решаващи предпоставки за получаване на качествена тревна покривка, но в никакъв случай не е единствената.

При избора на тревна смеска трябва задължително да се взема под внимание развитието на видовете в различните климатични условия. Всеизвестно е, че у нас се работи предимно с чужди култивари. От значение е видът на почвата и реакцията на почвения разтвор. Трябва да се знае степента на поддръжка на терена след изграждането му и начина на използване на тревната площ.


Използването определя вида на смеската

• Тревни площи за декорации (елитни, представителни и паркови терени без интензивно натоварване) - нужни са нежни и гъсти видове, издържащи на чести и къси коситби;
• Тревни площи за отдих (с по-висока степен на натоварване) - нужна е смеска от видове, които да осигурят добър естетически вид, издръжливост дори на интензивно натоварване, лесно и бързо настаняване и добра регенерация на видовете, икономична поддръжка;
• При тревни площи за спорт - задължителна е устойчивост на утъпкване и късане на тревата;

Не на последно място всеки специалист трябва да има поне обща представа от основните видове житни треви, които се използват при съставянето на смеските.
Всеки държащ на името си търговец на тревни смески е длъжен да даде видовия състав и процентното съдържание на всеки един култивар, включен в смеската. На базата на това ландшафтният архитект може да определи сам за себе си дали тази смеска отговаря на изискванията на тревната площ, която той иска да изгради.


Сеитбата – кой е точният момент

Практиката показва, че семената имат добра кълняемост и при ранен (март-април), и при късен (септември-октомври) посев. Но тук трябва да отбележим както рисковете, така и предимствата, които съпътстват съответното време на засяване. При ранното пролетно засяване, поради ниските температури, семената покълват значително по-бавно. По отношение на водата ранното сеене е с предимство, тъй като влагата в почвата е достатъчна за набъбването и покълването на семената. Рискът в този период е друг: ако настъпи екстремно застудяване през март, има опасност младите поници да измръзнат и да се компрометира цялото насаждение. Предимствата и недостатъците при късното есенно засяване са същите. През летните месеци, когато влагата в почвата е крайно недостатъчна, рискът е един - от изсъхване.

При осигурена интензивна поддръжка и поливане сеенето може да се извъшва през целия период от март до октомври. Понякога се налага много късен посев – ноеври, декември. В този случай трябва да се разчита на това, че непокълналите семена издържат много ниски температури. Те се „приспиват” под снега и напролет поникват дружно, като вкореняването и братенето на пониците протичат нормално. И все пак времето между май и август при осигурена интензивна подръжка може да се окачестви като най-добро за стопроцентово покълване на семената.

Засяването задължително става механизирано

Качественото и равномерно засяване на семената е основна предпоставка за добър резултат. Това трудно се постига ръчно, затова задължително трябва да се сее механизирано. У нас масово се използват ръчните сеялки. Преди сеене е необходимо добре да се смесят семената в смеската. Сее се на кръст. Нормата е 30 кг/ дка. Ако се търси бърз първоначален ефект, нормата може да бъде завишена и на 35-40 кг/ дка, но не и по-висока, защото впоследствие се затормозява развитието на младия посев. Семената се зариват с тънък слой почва и се валират с тежък валяк. Валиране не се препоръчва при тежки и свързани почви.

Първото косене - шом тревата достигне 6-7 см

След избора на тревна смеска косенето е най-важната операция за получаване на гъст килим и солидно тревно покритие. При новосъздадени посеви първа коситба извършете, когато тревата достигне 6-7см. При правилно проведени отгледни грижи за младия посев това обикновено става за около 20 дни. Тази коситба е решаваща за вкореняването и сгъстяването на тревния чим, тъй като осигурява достъп на светлина, с което се усилва асимилацията във възела на братене и се стимулира развитието на пониците. Първата коситба не трябва да е по-ниска от 4 см, защото възниква опасност от прегаряне на пониците и се отслабва кореновата им система. Валирайте два дни преди първа коситба. Това е задължително.

Втора коситба се прави, когато тревостоят отново достигне 6-7см. И от този момент нататък тревата се поддържа на следната височина:

• За паркови терени без интензивно натоварване - 3-4 см.
• За спортни и терени с интензивно натоварване по време на ползване - 2-3 см.
• Извън времето на ползване - 4 см.
• Сенчести терени -4-5 см.

Височината на рязането зависи и от видовете, включени в тревната смеска, тъй като тя оказва съвсем пряко влияние върху формирането на тревните съобщества. Опитът показва, че високото косене (5-6 см) "покровителства" по-високите треви (райграс, ливадна власатка), а ниското косене стимулира развитието на ниските (ливадна метлица, полевица).

Не е без значение и начинът на косене. В момента в България масово се използват предимно роторни косачки. Те не са особено подходящи, най-вече при първите коситби. При роторното завъртане на ножа се получава ефект на завихряне и заедно с окосената трева се увличат и изтръгват голяма част от младите поници. Предимството им е, че с тях можете да косите висока трева. Почти навсякъде в развитите страни се коси с така наречените витлообразни косачки, които основно се използват при поддръжката на терени с интензивно натоварване и чести коситби. У нас засега на пазара можете да намерите само ръчния им вариант.

Честотата на косенето зависи от височината и интензивността на растеж на тревите. Други фактори, които влияят, са климат, степен на използване на насаждението, период на използване.

Определено трябва да знаем и как да косим - това не е лесна задача. При лошо окосена трева се създават предпоставки за развитието на плевели, тревата се уврежда, пожълтява, деформира и губи естетическата си стойност.

Златни правила за косене

• Никога не отнемайте повече от 1/3 от височината на тревата при една операция. При прераснала трева съкращаването трябва да става постепено в рамките на 5-7 дни, без да се допуска оголване на основата отведнъж. Особено чувствителни в това отношение са влаголюбивите видове.
• Оставянето на окосената трева е недопустимо. Изключение правят случаите на интензивно поддържане - 7-8 коситби месечно. Остатъците от косенето задължително трябва да се събират. При натрупването на суха трева върху тревата тя се задушава, пожълтява, а освен това се създава и предпоставка за развитието на гъбни болести. Нарушава се водно-въздушният режим на почвата. Затруднява се торенето.
• За предпочитане е да се коси в сухо време, но ако продължително вали - не трябва да чакате. По-добре е да се окоси мокра трева, отколкото да се остави да прорасне.
• Косачката трябва да се движи в определен ред и посока и да не се правят деформации заради повторно минаване.
• Трябва да отбележим, че в добре развитите в това отношение страни се използват и продукти за забавяне на растежа, които все още ги няма у нас.Автор: Ландш. арх. Павлина ТОДОРОВА, "Totex" ЕООД

Представяме Ви:

СИРОПИРАНИ ДЕСЕРТИ

Баклава Прoдукти: 0.5 кг фини кори за баница, 0.5 кг орехови ядки, около 400 г. масло, 1 ч.ч. захар, канела; зa сиропа: 4 ч.ч. захар, 2.5 ч.ч. вода, 1/2 ч.ч. мед, лимонова кора, канела, 1-2 зръ...

Зелен остров освежава банята

Цветята смело се настаняват в мокрото помещение, водата не трябва обаче да ги пръска постоянно Разглеждайки модните списания, често се възхищаваме на красиво озеленени бани и мечтаем да имаме такава...

Вкусотии с пилешки дреболии

Пилешки дробчета по ловджийски Прoдукти: 900 г дробчета, 150 г брашно, 1 ч.л. черен пипер, 6 с.л. олио, 25 г краве масло, 12 по-големи гъби, 100 г кромид лук, 1-2 счукани скилидки чесън, 2 с.л. ...

Нощният страх у децата

Нощният страх у децата преставлява пристъпно афективно разстройство с неепилептичен произход. Среща се у нормално развитите деца в пред- и начална училищна възраст. Обикновено при по-емоционалните дец...

Начало