Още рецепти » ЗАСАЖДАНЕ И ГРИЖИ ЗА ДОМАТИТЕ

 ЗАСАЖДАНЕ И ГРИЖИ ЗА ДОМАТИТЕ

За ранно производство в полиетиленови оранжерии

Подготовка на почвата и засаждане
Почвата в оранжериите трябва да бъде много добре обработена и наторена с органичен и минерални торове, съобразно предварителен почвен анализ. Браздите, като правило, са по дължина на оранжерията, но при гравитачно поливане и наличие на евентуален наклон на площта, могат да бъдат разположени и напречно.
Сроковете на засаждане на растенията в полиетиленови оранжерии, в зависимост от конкретните условия, ежегодно претърпяват корекции. За южните райони най-благоприятни са условията през второто и третото десетдневие на март, а за северните - с 7-10 дни по-късно. През последните години, поради промяната в климатичните условия, срокът на засаждане за ранно полско производство в някои райони на страната е 25 април - 5 май, който почти съвпада с този за средноранно полско. Независимо от това, най-ранна продукция се получава от подходящите за типично ранно производство сортове, поради по-високата им генетично обусловена ранозрялост и отглеждането им на по-малък брой съцветия.
Растенията се засаждат едноредово при разстояние между редовете 80 см, а между растенията в редовете - 35-40 см. Температурата на горния слой на почвата е добре да бъде над 15-16°С. Растенията се засаждат ръчно на дълбочина 3-4 см над кореновата шийка или до котиледонните (първите целокрайни) листа, а при прерасъл разсад на по-голяма дълбочина и с полягане на стъблото. Непосредствено след засаждане, растенията се поливат гнездово за уплътняване на почвата около кореновата система и по-бързото им вкореняване. Не се препоръчва поливане и окопаване на растенията в първите няколко дни след засаждането им, с оглед развитие на кореновата система в дълбочина и ненарушаване на връзката й с почвата в процеса на прихващане.

Грижи през вегетацията
Мероприятията започват с междуредови обработки, които допринасят за подобряване на температурния, водния и въздушно-газовия режим на почвата. Паралелно с това, се унищожават плевелите и ускорява развитието на кореновата система, което благоприятства за получаване на по-ранна и по-висока обща продукция. Първото окопаване е след прихващане на растенията, като едновременно се извършва подсаждане на загиналите растения, загърляне и подхранване с 10-15 кг/дка амониева селитра. Следващите обработки се правят след всяка гравитачна поливка за отстраняване на плевелите и разрохкване на почвата, като същевременно растенията се загърлят за подобряване на хранителния режим. През 15-20 дни с обработките растенията се подхранват допълнително с още по 20-25 кг/дка амониева селитра. Най-добре е количеството на торовете да се определя в зависимост от запасеността на почвата с хранителни елементи. Реакцията на почвения разтвор (pH) трябва да бъде 6.0-6.5. Поливането се извършва гравитачно или с капкова система. Поддържането на необходимата постоянна и равномерна влажност на почвата се постига по-добре при капково напояване. До започване на беритбите се полива по-рядко и с по-ниска поливна норма за избягване развитието на прекалено мощна вегетативна маса, която затормозява формирането и развитието на репродуктивните органи. По-чести и по-големи поливни норми се извършват през периода на наедряване и узряване на плодовете, както и при много горещо време. Оптималната температура за отглеждане на доматите в полиетиленови оранжерии в слънчеви дни е 24-26°С, в облачно време - 18-20°С, през нощта - 15-16°С, влажност на въздуха 60-70%.
След прихващане и наличие на растеж, растенията се привързват със сезал към телена конструкция, изградена в горната част на оранжерията на височина, позволяваща свободно движение. Растенията редовно се колтучат на всеки 5-6 дни при дължина на колтуците не повече от 5-6 см. При растенията на полудетерминантните сортове, които завършват преждевременно растежа си със съцветие, се оставя резервен колтук в пазвата на листа под най-горното съцветие, който впоследствие се явява като продължение на стъблото. Растежният връх се отстранява над първия или втория лист след трето или четвърто съцветие. Колкото по-малък е броят на съцветията на стъблото, толкова по-ран добив се получава. При полудетерминантните сортове домати най-благоприятно съчетаване на ранозрялост, добив и качество на плодовете се получава при едностъблено отглеждане на три или четири съцветия. Двустъбленото отглеждане понижава ранозрялостта, намалява едрината на плодовете, затруднява растително-защитните мероприятия и създава условия за развитие на гъбни болести.
За предотвратяване на изресяването на цветовете, първите две съцветия и в отделни случаи третото, се третират с 200 А, томамил, унимил и др. Разтворът се приготвя непосредствено преди третирането, като се спазват стриктно концентрациите. Третирането се извършва в сутрешните часове през 3-4 дни, без повторно третиране на съцветията, като се внимава разтворът да не попада върху листата. Не се препоръчва третиране при високи температури. Не стриктното спазване на посочените изисквания довежда до значителни деформации в плодовете и растенията, подобни на тези при хербициден ефект. През вегетацията се провеждат редовни растително-защитни мероприятия.
Проветряването на оранжериите се осъществява чрез проветрители и отваряне на вратите, а впоследствие при чувствително повишаване на температурите и чрез повдигане на страничните полиетиленови платна. Не трябва да се допуска повишаване на въздушната влажност в оранжериите, тъй като това създава условия за развитието на гъбни болести.

Беритба
В зависимост от сорта, технологията на отглеждане и климатичните условия през вегетацията, беритбите започват в края на май и началото на юни. Беритбата може да се извършва в експортна и пълна зрялост на плодовете. Откъсването на плодовете в експортна зрялост способства за по-бързото наедряване на останалите плодове и за повишаване на добива. Презряването на плодовете се съпровожда с отделяне на етилен, задържащ развитието на останалите плодове.

За ранно полско производство

Подготовка на почвата и засаждане
Подходящи за ранно полско производство са леки почви в защитени от ветрове площи. След прибиране на предшественика (бобови, тиквови, пшеница или ечемик), в зависимост от предшественика, почвите се дисковат, култивират или фрезоват с оглед провокиране на прорастването на плевелите. След като плевелите достигнат около 10 см височина, почвата се третира с раундъп в дози, съобразени с вида на плевелите. През есента, след подравняване и наторяване с минерални торове – фосфорни и калиеви, и органичен тор, съобразени с резултатите от предварително проведен почвен анализ, се извършва дълбока оран на дълбочина 28-30 см. През пролетта леките почви се култивират, по-тежките преорават и се внася хербицид и примамки, съответно срещу плевели и неприятели. Преди засаждане се извършва набраздяване по схема, съгласно предварително възприета технология на засаждане - едноредова или двуредова. За предпочитане е едноредовата, която предоставя по-добра възможност за огряване на растенията от слънцето в по-късните фази на развитие, по-ефективно провеждане на агротехническите и растително-защитните мероприятия, и като резултат благоприятства за по-добър растеж, развитие на растенията, и получаване на по-стандартна продукция. След набраздяване се прекарват и оформят напоителни канали или изгражда капкова система.
В зависимост от района на отглеждане, срокът на засаждане на домати за ранно полско производство е от 20 април до 5 май, т.е. когато опастността от слани е преминала.
Най-подходяща схема на засаждане е едноредово при 80 см между редовете и 30-35 см между растенията в редовете. Непосредствено след засаждане растенията се поливат гравитачно по браздите, а при малки площи – гнездово, с оглед уплътняване на почвата в областта на кореновата система и по-бързо вкореняване.

Грижи през вегетацията
Грижите за растенията при ранното производство в полиетиленови оранжерии и на открити площи са почти еднакви. Първото окопаване се извършва след прихващане на растенията, като едновременно се подхранват с амониева селитра и подсаждат загиналите. Следващите окопавания се правят след поливане или след дъжд за унищожаване на плевелите и разрохкване на почвата, което допринася и за запазване на влагата. При всички окопавания растенията се загърлят за подобряване на хранителния режим.
В началните фази на развитие на растенията не трябва да се поддържа висока влажност на почвата, тъй като това довежда до плитко разполагане на корените и понижава устойчивостта на растенията към неблагоприятни условия. Броят на поливките е в зависимост от метеорологичните условия и състава на почвата. Като правило до началото на беритбите се полива по-рядко - през 10-12 дни, след започване на беритбите - през 5-7 дни, а при много горещо време два пъти седмично. Напояването се извършва гравитачно или с капкова система.
За прикрепване на растенията най-често се използва телена опорна конструкция с височина 70-80 см, която се изгражда обикновено след първото окопаване. При малки площи за прикрепване се използват и колове. Растенията се привързват с манила, сезал или платнени изрезки. Първите две подхранвания се извършват с амониева селитра или комбиниран тор, в зависимост от почвения анализ, а следващите три с амониева селитра. При бедни почви добри резултати се получават при подхранване с размит в поливната вода пресен оборски тор (шербетуване) с 15-20 т/дка.
За ранно полско производство доматите се отглеждат задължително едностъблено с редовно отстраняване на колтуците в пазвите на листата и прекършване на растежния връх над втория лист след трето или четвърто съцветие. Отглеждането на растенията с повече от четири съцветия, или с двустъблена формировка, води до издребняване на плодовете и намалява ранозрелостта им, като двустъбленото отглеждане, освен това, затруднява растително-защитните мероприятия, влошава проветряването на растенията и като резултат повишава възможността за развитие на гъбни болести.

Беритба
В зависимост от района, сорта и технологията на отглеждане, беритбата започва около 10-15 юни и приключва 25-30 юли. В зависимост от предназначението на продукцията (за експор или вътрешен пазар), беритбата се извършва в две степени на зрялост, съответно – биологична (експортна) и технологична. В биологична зрялост плодовете са с по-светлозелен цвят от обикновения и с жълто до слабо розово петно на върха, а в технологична зрелост - от слабо червен до интензивно червен. Беритбата в биологична зрялост се извършва почти ежедневно, като се берат и нестандартните плодове. При по-малък обем на продукцията желателно е сортирането на плодовете да става по време на беритбата. Плодовете се берат в пластмасови кофи и се изсипват в касетки или кашони внимателно без да се набиват. Беритбата на влажни плодове ускорява развитието на гъбни болести, влошава здравословното им състояние и пазарен вид, и намалява продължителността на съхранението им.

За средноранно полско производство

Подготовка на почвата
За разсадно отглеждане на средноранни домати са подходящи дълбоки, влагоемни и добре дренирани почви с високо съдържание на хранителни вещества, а за безразсадно – по-леки, необразуващи повърхностна кора и чисти от плевели. След прибиране на предшественика, площите се дисковат, а през есента се наторяват с органичен и минерални торове, и изорават на дълбочина 28-30 см.
През пролетта, определените за индетерминантните сортове площи се култивират, внася се хербицид и се набраздяват на разстояние 70-80 см. За детерминантните сортове грубото оформяне на високи лехи чрез набраздяване на 160 см се извършва още през есента. При по-леки почви високите лехи могат да бъдат оформени и през пролетта с лехообразовател. Почвата в лехите трябва да бъде много добре подравнена, а в определените за директна сеитба и много добре хомогенизирана.

Засаждане
Разсадът на индетерминантни средноранни сортове домати се засажда през първата половина на месец май. Схемата на засаждане е едноредова при 70-80 см между редовете и 35-40 см между растенията в реда. На по-големи площи засаждането се извършва с разсадопосадъчни машини, на по-малки – ръчно на височина не повече от една трета от дъното на браздата. Поливането при използване на разсадопосадъчна машина или капкова система е паралелно с разсаждането, а при ръчно засаждане – гравитачно по бразди не по-късно от един час след разсаждането, поради опасност от прекомерно увяхване и прегаряне на растенията при високи температури. След не повече от една седмица растенията се приполиват и подсаждат загиналите.
Срокът за засаждане на детерминантните средноранни сортове домати е аналогичен на този, характерен за индетерминантните – 1-15 май. Детерминантните сортове с по-разлат хабитус се засаждат на високи двуредови лехи по схема 110-50/35-40 см, а с по-компактен – по схема 120-40/25-30 см. По-мощните детерминантни сортове могат да бъдат засадени и едноредово по схема 120/35-40 см.

Грижи през вегетацията
При индетерминантните сортове, след прихващане на растенията се извършва първото окопаване и изграждане на опорна телена конструкция или набиване на колове с височина 120-130 см от повърхността на почвата, към които растенията се привързват със сезал. Редовно се колтучат, като растежният връх се отстранява над втория или третия лист след шестото съцветие. Много важно е навременното отстраняване на колтуците, тъй като то повишава физиологичната активност на листата и засилва оттока на хранителни вещества към развиващите се плодове. Оставянето на два-три листа над последното съцветие благоприятства за по-бързото развитие на плодовете на това съцветие и предпазването им от слънчеви пригори.
Детерминантните сортове се отглеждат без колтучене и без опорни конструкции.
Останалите грижи както за индетерминантните, така и за детерминантните средно ранни сортове се свеждат до редовни междуредови обработки, поливки, подхранване чрез внасяне на минерални торове и растително-защитни мероприятия.
В зависимост от климатичните условия, типа и състоянието на почвата, през вегетацията се извършват 5-7 окопавания, от които 3-4 машинни и 2-3 ръчни. При първото окопаване, което обикновено се прави ръчно 5-6 дни след прихващане, растенията се подхранват с 10-15 кг/дка амониева селитра. Следващите подхранвания се извършват през 20-25 дни с окопаванията. При необходимост, в зависимост от състоянието на растенията, се прилага и листно подхранване с оглед допълване ефекта на почвеното торене и по-ускорено снабдяване на надземната маса с хранителни вещества. При недостатъчно торене растежът на растенията се забавя, вегетативната маса се развива слабо, образуват се малък брой и дребни плодове. Прекомерното торене, съчетано с обилно поливане, също така, се отразява отрицателно върху растенията – довежда до бърз растеж и буйно вегетативно развитие, което удължава вегетационния период, влошава плодообразуването, забавя узряване, както и дружността на узряването на плодовете. Такова развитие на растенията най-неблагоприятно се отразява върху детерминантните сортове, подходящи за механизирано прибиране, от които се очаква дружноузряваща продукция, предназначена за преработка в консервните предприятия.
Поливките се извършват гравитачно или с капкова система и са в зависимост от метеорологичните условия и фазата на развитие на растенията. Обикновено, до началото на плодообразуване поливките са през 8-10 дни, а по време на наедряване на плодовете и плододаване – през 5-7 дни. При детерминантните сортове е много важно височината на лехата да се съхрани така, че при поливане повърхността на почвата под растенията да остава суха. Така плодовете се предпазват от пряк допир с поливната вода и загниване.

Беритба
Плодовете от индетерминантните и детерминантните сортове домати, предназначени за консумация в прясно състояние, се берат ръчно, сортират се по едрина и цвят и се поставят в подходящ амбалаж (щайги, касетки, кашони), удобен за транспортиране до пазара и търговската мрежа.
Беритбата при детерминантните сортове, подходящи за механизирано прибиране, е двукратна. Първата беритба е ръчна, а втората се извършва механизирано с комбайн при наличие на 70-75% узрели плодове на растенията. До консервното предприятие продукцията се транспортира в бокс-палети.

За късно полско производство

Подготовка на почвата и засаждане
Най-подходящи предшественици за късно полско производство на домати са бобовите – зеления грах и фасул, ранните картофи, както и ечемик, който освобождава площите през юни. След прибиране на предшественика, площта се дискова, тори с минерални органични торове съобразно резултатите от почвения анализ, изорава и фрезова. Определените площи за сортовете (полудетерминантни и индетерминантни) на опорна конструкция се набраздяват на растояние 70-80 см, а на тези за детерминантните (безколови) с лехообразовател се оформят високи лехи на растояние 160 см.
Засаждането се извършва през първата десетдневка на месец юли. Поради високите температури през този период, при необходимост почвата предварително се полива, а засаждането по възможност се извършва в по-прохладни дни или в късните следобедни часове. Това способства за предотвратяване на силното увяхване и засъхване на растенията, и намаляване процента на застрашените от загиване растения.

Грижи през вегетацията
Технологията на засаждане и грижите за растенията през вегетацията са аналогични на тези, съответно при индетерминантните и детерминантните сортове домати за средноранно полско производство.
Растенията на полудетерминантните и индетерминантните сортове се прикрепват към опорна конструкция, отглеждат се едностъблено, по схема 80/30 см, с прекършване на върха им след пето съцветие. В зависимост от развитието на растенията, с оглед ускоряване на узряването и получаване на по-едри и качествени плодове, растежният връх може да бъде отстранен и след трето-четвърто съцветие. Детерминантните сортове се отглеждат на високи лехи, без опорна конструкция и без колтучене, двуредово по схема120-40/25-30 см или едноредово по схема 120/35-40 см.

Беритба
Беритбата на късните домати започва в началото на септември и продължава до средата на октомври. При опастност от слани се практикува прибиране на плодовете от растенията и сортиране. Добре оформените и избистрени плодове се поставят на доузряване в помещение при температура 14-16°С, влажност на въздуха 70-80% и слаба светлина. През 2-3 дни се преглеждат, като червените се използват, а евентуално заболелите се отстраняват. Дребните и негодни за доузряване плодове след сортирането могат да бъдат използвани за прясно консервиране. Известно е, че доматените плодове са автономни органи. Откъснати в избистрено състояние те синтезират ликопен и бета-каротен в количества равни на тези в узрелите на растение плодове. Синтезирането на ликопен е малко по-забавено, а по това на бета-каротен няма различия. Кинетиката на синтеза на ликопена се подпомага от наличието на абцисинова и жасмонова киселина в плодовете. Ето защо, при правилно съхранение неузрелите плодове постепенно придобиват равномерно червен цвят и са с добри хранително вкусови качества.
През последните години се практикува и междинен срок на отглеждане – през първата половина на месец юни, което производство може да бъде наречено среднокъсно. Това производство, в сравнение с късното полско, допринася за прибиране в зряло състояние почти на цялата продукция и само в отделни случаи (при много ранно падане на първите слани) малка част от нея се поставя на съхранение за доузряване.

СЕМЕНА ЗА ДОМАТИ

Автор: проф. дсн Живко Данаилов

Представяме Ви:

Шаби шик носи уюта на бабината къща

Някои го наричат куклен интериор, други - покоите на Мария Антоанета, но в сферата на домашния дизайн си остава терминът Шаби шик. Какво всъщност представлява този стил? Ако сте любители на консерв...

Трудните моменти след раждането

Всяка бременна жена мечтае за прекрасния живот след появата на малкото същество, без да мисли за проблемите, които неизбежно съпътстват отглеждането му. Най-често срещаният сред тях е умората - физ...

Стъклените вази в интериора

Денят на жената – 8 март, е повод за празнуване и радост. Може да се отбележи в заведение, на културно мероприятие или у дома. Ако предпочетете празникът да бъде в домашна обстановка, нека тя бъде по-...

Операция Чистота

Никакви паяжини в ъглите, безупречен под, лъснати до блясък мебели... И още, и още... Въпреки все по-усъвършенстваните уреди и обещаващите все по-големи чудеса продукти за почистване, поддържането на ...

Начало